انواع راهبند

راهبند سوسیسی

راهبند سوسیسی

راهبند کلافی

راهبند کلافی