لوگو پرچم سازی پاسارگاد

پرچم ساحلی بادبانی

این نامگذاری پرچم به دلیل شباهت ظاهری آن به بادبان قایق ها و کشتی انجام شده است که در بالا نیز اشاره شد. همنطور که گفتیم اکثرا امگذاری به دلیل قرابت به موضوع انتخابی است

تومان120,000